Natječaj za redovitog profesora

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2019), objavljuje:
N A T J E Č A J

za izbor:

Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor- prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na nedređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Prijavi na natječaj prilažu: životopis, presliku diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluke o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno i znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosi uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova, Potvrdu o indeksiranosti i citiranosi radova te Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“.