Administrativno-financijski voditelj projekta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Jednog izvršitelja/icu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativno-financijski voditelj projekta.

Opis radnog mjesta:

Administrativno-financijski voditelj projekta bit će zadužen/a za kompletno administriranje projekta, projektno izvješćivanje (financijsko i narativno), sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave opreme i usluga planiranih u projektu, planiranje događanja i sastanaka u projektu te komunikaciju s projektnim partnerima.

Uvjeti:

VSS, najmanje pet godina radnog staža na sličnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.

Prednost je iskustvo rada na provedbi projekata, s naglaskom na Obzor 2020 i Obzor Europa, te iskustvo sudjelovanja u postupcima administracije i financijskog izvještavanja na međunarodnim projektima; prethodno iskustvo rada u timu; izražene organizacijske i komunikacijske vještine; visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu; proaktivan pristup rješavanju izazova.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe).

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i/ili testiranje, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“ .