Natječaj za diplomiranog knjižničara

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Jednog zaposlenika/cu na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar – katalogizator – voditelj bibliografske obrade knjižnične građe, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50% radnog vremena, uz probni rok od šest mjeseci.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima, znanje engleskog jezika u govoru i pismu i samostalan rad na osobnom računalu. Osoba koje se zaposli na navedenom radnom mjestu bez položenog stručnog ispita za diplomiranog knjižničara, dužna ga je položiti tijekom naredne dvije (2) godine od zasnivanja radnog odnosa.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (ukoliko je položen stručni ispit), elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se razgovor.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“ .