Administrativni voditelj ureda Zavoda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

1.   Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto položaj III. vrste – administrativni voditelj ureda Zavoda - voditelj odsjeka, u Zavodu za kemiju, Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja te na Katedri za zajedničke nastavne predmete RGN fakulteta, na određeno vrijeme (zamjena za duže bolovanje), u punom radnom vremenu, uz probni rok od dva mjeseca.

UVJETI:

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: SSS upravnog ili općeobrazovnog smjera, jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika te samostalan rad na osobnom računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika svjedodžbe, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-maila, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“.