Natječaj za spremačicu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto IV. vrste - spremačica, na određeno vrijeme (zamjena za duže bolovanje), u punom radnom vremenu, uz probni rok od mjesec dana.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: NSS - niža stručna sprema.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se razgovor.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“.