NATJEČAJ - Administrativno-financijski voditelj projekta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja na određeno vrijeme na radno mjesto Administrativno-financijski voditelj projekta za rad na projektima Knowledge Innovation Community iz okvira Obzor Europe, u punom radnom vremenu.

 Opis radnog mjesta:

Administrativno-financijski voditelj projekta bit će zadužen/a za administrativno i financijsko vođenje projekata, financijsko i narativno izvješćivanje, vođenje kompletne projektne dokumentacije, sudjelovanje u planiranju postupaka javne nabave opreme i usluga planiranih u projektu, planiranje događanja i sastanaka u projektu te komunikaciju s projektnim partnerima. Administrativno-financijski voditelj projekta sudjeluje u pripremi novih projekat, predlaže nove opcije financiranja opcija i educira se o istima.

Uvjeti:

VSS (sveučilišni diplomski studij i/ili specijalistički diplomski stručni studij), aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima.

Dodatni uvjeti:

Prednost ostvaruju kandidati s iskustvom rada na pripremi i provedbi projekata iz različitih programa bespovratnog financiranja (poželjno Obzor 2020, EIT, Interreg, LIFE i nacionalni izvori financiranja), uključujući i izravnu provedbu aktivnosti promocije i marketinga unutar EU financiranih projekata. Nadalje, poželjno je iskustvo sudjelovanja u postupcima javne nabave, kao i posjedovanje važećeg certifikata iz područja upravljanja projektima. Obavezno je prethodno iskustvo rada u timu; izražene organizacijske i komunikacijske vještine; visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu; proaktivan pristup rješavanju izazova.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj - KIK“.