Natječaj za asistenta

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju– asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: Elektrotehnika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta.

UVJETI:

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen sveučilišni diplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije ili Informacijska i komunikacijska tehnologija ili neki srodni studij.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslike diploma, prijepis ocjena, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, potvrda o znanju engleskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prednost ostvaruju kandidati koji poznaju korištenje programskog paketa Lab VIEW.

Za kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere poznavanja i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju i znanja stranog jezika.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“ .