Natječaj za više radnih mjesta na RGNF-u

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

1. Dva izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta

2. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta

3. Dva izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta

4. Jedan izvršitelj/ica na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta

5. Dva izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta

6. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta  

7. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta

8. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta  

9. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.

10. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.

11. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj pod red. br. 9. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS – sveučilišni diplomski studij Geološkog inženjerstva, smjer: hidrogeologija i inženjerska geologija, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Dodatno će se vrednovati motivacijsko pismo, izvrsnost u studiranju, područje istraživanja u okviru diplomskog rada.

Pristupnici na natječaj pod red. br. 10. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS – odgovarajuće struke ili završen sveučilišni diplomski studij (odgovara magistru struke), jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima. Prednost će imati pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem Geološkog inženjerstva.

Pristupnici na natječaj pod red. br. 11. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

SSS – srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera, jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima i samostalan rad na osobnom računalu.

Pristupnici na natječaj od red.br. 1. do 8. prijavi prilažu: životopis, presliku diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluke o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova, Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova te Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Pristupnici na natječaj od red. br. 9. do 11., prijavi na natječaj prilažu: životopis, preslike diploma/svjedodžbe, za asistenta težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja tehničkih znanosti (grana: geološko inženjerstvo) na RGN-fakultetu, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor a za pristupnike na natječaj pod red.br. 11. provest će se i testiranje rada na računalu (Word i Excel).

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Zaključivanju ugovora s odabranim kandidatom pristupiti će se po dobivanju suglasnosti od strane nadležnog Ministra.

Prijave na natječaj od red.br. 1. do 9. podnose se u roku 30 dana a pod red.br. 10. i 11. u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj pod red.br…“.