NATJEČAJ - IZVANREDNI PROFESOR I POSLIJEDOKTORAND

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 02/19 i 123/19), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Strojarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta
  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku RGN fakulteta

UVJETI:

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj pod red.br. 1. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Prijavi na natječaj prilažu: životopis, presliku diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluku o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova te Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Pristupnici na natječaj pod red.br. 2., uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja: Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslike diploma, prijepis ocjena, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Zaključivanju ugovora s odabranim kandidatom pristupiti će se po dobivanju suglasnosti od strane nadležnog Ministra.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj pod red. br.“ .