Natječaj - mlađi istraživač - asistent na projektu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

1. Jednog doktoranda/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mlađi istraživač – asistent na IAEA TC projektu Korištenje stabilnih izotopa dušika i kisika za određivanje podrijetla nitrata u nesaturiranoj zoni crpilišta Velika Gorica, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, uz probni rok od šest mjeseci

2. Jednog doktoranda/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mlađi istraživač – asistent na HRZZ projektu Geološka karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije s ciljem procjene energetskog potencijala, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, uz probni rok od šest mjeseci

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj pod red. br. 1. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - sveučilišni diplomski studij Geološkog inženjerstva, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja tehničkih znanosti (grana: geološko inženjerstvo) na RGN-fakultetu. Dodatno će se vrednovati, motivacijsko pismo, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.

Pristupnici na natječaj pod red. br. 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - sveučilišni diplomski studij Geologije ili Geološkog inženjerstva, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja prirodnih znanosti (polje: geologija) na RGN-fakultetu. Dodatno će se vrednovati motivacijsko pismo, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“ .

   

dekan RGN fakulteta:

     
   

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec