Natječaj - mlađi istraživači - asistenti na projektu i stručni suradnik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  • Jednog doktoranda/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mlađi istraživač – asistent na projektu STRATEGY CCUS (H2020 br. 8377549), u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, uz probni rok od šest mjeseci
  • Jednog doktoranda/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mlađi istraživač – asistent na HRZZ projektu Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, uz probni rok od šest mjeseci
  • Jednog doktoranda/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mlađi istraživač – asistent na HRZZ projektu Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije - LandSlidePlan, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći stupanj doktora znanosti, uz probni rok od šest mjeseci
  • Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse, na projektu RGN START – „StručnA pRaksa za živoT“ (UP.03.1.1.04.0029), na određeno vrijeme od 30 mjeseci u punom radnom vremenu, uz probni rok od šest mjeseci

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

  • Pristupnici na natječaj pod red. br. 1. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - sveučilišni diplomski studij naftnog inženjerstva, aktivno znanje engleskog jezika. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja prirodnih znanosti (polje: naftno rudarstvo) na RGN-fakultetu. Dodatno će se vrednovati motivacijsko pismo, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.
  • Pristupnici na natječaj pod red. br. 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - sveučilišni diplomski studij Geologije ili Geološkog inženjerstva, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (B2 razina).Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja prirodnih znanosti (polje: geologija) na RGN-fakultetu, te pismo preporuke dvaju sveučilišnih profesora. Dodatno će se vrednovati motivacijsko pismo, dobro poznavanje kemije i mineralogije, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.

Pristupnici na natječaj pod red. br. 3. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS - sveučilišni diplomski studij Geološkog inženjerstva, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo iz područja tehničkih znanosti (grana: geološko inženjerstvo) na RGN-fakultetu. Dodatno će se vrednovati motivacijsko pismo, dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.

  • Pristupnici na natječaj pod red. br. 4. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz društvenog, humanističkog ili interdisciplinarnog područja, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim poslovima, znanje rada na računalu i aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj pod rednim brojem 1-3 podnose se u roku 30 dana, a pod rednim brojem 4 u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj pod rednim brojem:“