VEUČILIŠTE U ZAGREBU, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, PIEROTTIJEVA 6, ZAGREB

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17 i 47/18),

objavljuje

NATJEČAJ

za izbor:

1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto voditelj saldakonta - položaj III. vrste - voditelj odsjeka, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (50%) u Dekanatu RGN fakulteta.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: srednja stručna sprema (SSS) odgovarajućeg smjera, jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima i samostalan rad na osobnom računalu. Prednost će imati kandidati sa iskustvom u proračunskom računovodstvu.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika svjedodžbe, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednsoti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natjhečaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministartsva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-maila, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, sa naznakom "Za natječaj".