SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u području prirodnih znanosti, polje: Geologija, grana: Geologija i paleontologija u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  2. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u području prirodnih znanosti, polje: Fizika, grana: Atomska i molekulska fizika u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  3. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u području prirodnih znanosti, polje: Geologija, grana: Mineralogija i petrologija u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  4. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo u Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  5. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – docent, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  6. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Geološko inženjerstvo u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
  7. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  8. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Pristupnici na natječaj pod red.br. 6, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen sveučilišni diplomski studij geološkog inženjerstva

(hidrogeologija i inženjerska geologija).

Pristupnici na natječaj pod red.br. 7 i 8 uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij ,pet (5) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima ili najmanje objavljenih pet (5) stručnih radova ili studija (elaborata).

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslike diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),  

odluku o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor) te Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova relevantnih za izbor, Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova i Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“ te naznačenim rednim brojem.