SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javvnim službama (NN br. 128/17),

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - docent, u području tehničkih znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Rudarstvo, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  2. Jednog izvršitelja/icu na za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - za stručnog suradnika voditelja saldakonta u Dekanatu RGN fakulteta

UVJETI:

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj pod red.br. 1 trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Prijavi na natječaj prilažu: životopis, presliku diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, odluku o posljednjem izboru u znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis i separate radova, Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova te Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada.

Pristupnici na natječaj pod red.br. 2 ., uz opće uvjete za program Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: SSS odgovarajućeg smjera te samostalan rad na računalu. Prijavi na natječaj prilažu: životopis, preslika svjedodžbe, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.     Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj pod red.br.1. podnose se u roku 30 dana a pod red.br.2. u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom "Za natječaj" te naznačenim rednim brojem.