Natječaj - izvandredni profesor i spremačica

Isteklo

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:

N A T J E Č A J

 

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja na radno mjesto projektnog/e administratora/ice za rad na projektu „VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“ na određeno vrijeme. Radno mjesto s punim radnim vremenom je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Opis radnog mjesta:

Projektni/a administrator/ica bit će zadužen/a za kompletno administriranje projekta, projektno izvješćivanje (financijsko i narativno), sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave opreme i usluga planiranih u projektu, planiranje događanja i sastanaka u projektu te komunikaciju s projektnim partnerima.

Uvjeti:

VSS (sveučilišni diplomski studij i/ili specijalistički diplomski stručni studij), aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima.

Prednost je iskustvo rada na provedbi projekata, te iskustvo sudjelovanja u postupcima javne nabave; prethodno iskustvo rada u timu; izražene organizacijske i komunikacijske vještine; visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu; proaktivan pristup rješavanju izazova.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i/ili testiranje, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj - VIRTULAB“.

     

dekan RGN fakulteta:

       
     

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec