Raspored učionica za održavanje pismenih ispita na dekanskom roku

Neobjavljeno

Raspored učionica za održavanje pismenih ispita na dekanskom roku.

 

NAZIV PROSTORIJE

OZNAKA PROSTORIJE

PISMENI ISPIT IZ KOLEGIJA

Predavaonica 414 (Zbirka IV)

P6 414
(4. kat)

Geohazardi
Hidrologija 1
Uvod u mineralogiju i petrologiju
Petrologija sedimenata

Predavaonica 510 (Zbirka V)

P6 510
(5. kat)

Automatizacija
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Sabiranje i transport nafte i plina 1
Sabiranje i transport nafte i plina 2
Termodinamika

Predavaonica 318 (Velika zbirka)

P6 318
(3. kat)

Opća mineralogija
Sistemska mineralogija

Predavaonica 315 (Mala zbirka)

P6 315
(3. kat)

Optička mineralogija

Predavaonica INA-prizemlje

P6 002 (prizemlje)

Miniranje 1
Rušenje objekata
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina
Površinska eksploatacija

Rudarska predavaonica

P6 203
(2. kat)

Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2
Mehanika tla 1
Recikliranje i obrada otpada
Rudarsko pravo i propisi
Površinska odlagališta otpada
Geotehnička ispitivanja i opažanja
Geotehnički objekti

Laboratorij za el. mjerenja

P6 206
(2. kat)

Osnove elektrotehnike
Elektrotehnika

Geofizička predavaonica

P6 01
(podrum)

Osnove geofizičkih istraživanja 2
Mehanika stijena 1
Primijenjena geofizika 1

Predavaonica Nabors (Fonolaboratorij)

P4 002
(prizemlje)

Gospodarenje energijom
Geopolitika energetike
Tehnika izrade bušotina 1
Bušenje 1
Osnove energetike
Opremanje i održavanje bušotina 1
Opremanje i održavanje bušotina 2

Predavaonica STS (računalna)

P6 113
(1. kat)

Osnove računalstva i programiranje
Podzemna eksploatacija

Predavaonica 102

P6 102
 (1.kat)

Mehanika fluida
Opća mehanika
Otpornost materijala (R+N)
Analize mineralnih parageneza
Tehnička mehanika
Mehanika 1

Predavaonica Crosco (V111)

 

Nacrtna geometrija s računalnom grafikom
Nacrtna geometrija

Predavaonica INA-1.kat

P6 112
 (1. kat)

Statistika (R+N+G)
Matematika 3
Matematika 1
Matematika 2