Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH (2)

Neobjavljeno

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama br. 88/2016 od 30. rujna 2016. te da isti stupa na snagu 8. listopada 2016.


U nastavku se nalazi poveznica na kojoj možete pronaći Naputak:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_09_88_1902.html