Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika

Neobjavljeno

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  2. Jednog izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanstveno-istraživačke i stručne projekte, u Dekanatu RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13,101/14 i 60/15).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj pod red.br.1. trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen odgovarajući sveučilišni diolomski studij te jedna godina radnog staža. Prednost će imati kandidati sa iskustvom rada u laboratoriju, na poslovima miniranja, vođenju projekata iz područja rudarstva te posjedovanju dozvole za miniranje sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj pod red.br. 2. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij, jedna godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima, znanje engleskog jezika u govoru i pismu te samostalan rad na osobnom računalu. Prednost će imati kandidati s položenim stručnim ispitom za voditelja  pripreme i provedbe EU projekta.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, preslika domovnice, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) te ostale dokaze prema prednosti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjenii tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb.