Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije

Bagatelna nabava

„Nabava usluga putničkih agencija i slične usluge organizacije“, za potrebe naručitelja, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6.
Ev.broj:05/2016 BAGATELNA NABAVA


Poziv na dostavu ponude


Troškovnici po grupama


I. Objašnjenje

II. Objašnjenje