SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POTVRDIO IZBOR IZV. PROF. DR.SC. VLADISLAVA BRKIĆA ZA NOVOG DEKANA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA

VB slika

Na svojoj 10. sjednici, 18. svibnja 2021. godine, Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je odluku Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta o izboru izv. prof. dr.sc. Vladislava Brkića za dekana fakulteta za mandatno razdoblje od dvije (2) akademske godine počevši od 1. listopada 2021. godine.


Vladislav Brkić rođen je 1967. godine u Zadru. Osnovnu školu završio je u Sukošanu, a srednju školu Juraj Baraković (današnju opću gimnaziju) u Zadru. Diplomirao je naftno rudarstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1993. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2011. godine, također na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu te je stekao akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo.
Od 1993.-2015. godine radio je u Ina-Industrija nafte d.d. Zagreb (Naftaplinu) na raznim pozicijama u Segmentu djelatnosti Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (Upstream) od kojih se ističu: inženjer proizvodnje na proizvodnom pogonu Beničanci-Donji Miholjac, ekspert u Službi proizvodnog inženjeringa Zagreb, direktor Sektora proizvodnje nafte i plina, član Upravnih odbora Hayan Petroleum Company Sirija, Marina Petroleum Company Egipat i INAgip Sjeverni Jadran.
Od 2015. godine zaposlen je u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje trenutno obnaša dužnost predstojnika Zavoda. Nositelj je više kolegija na prediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.
Član je Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Sekcije za naftno rudarstvo gdje obnaša dužnost pročelnika Sekcije.
Član suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Odjela rudarstva i metalurgije. Predsjednik je hrvatskog ogranka međunarodne udruge naftnih inženjera (SPE). Predsjednik je nadzornog odbora Hrvatskog nacionalnog komiteta Svjetskog vijeća za naftu (WPC). Član je Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa (HUNIG) gdje je član uredničkog odbora stručnog časopisa Nafta i plin.
Revizor je naftno-rudarskih projekata i elaborata o rezervama ugljikovodika imenovan od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Radio je na mnogim domaćim i inozemnim projektima te je autor/koautor više znanstveno-istraživačkih i stručnih radova te jednog patenta.