Prikaz odabranih projekata

HORIZON 2020 project ENOS – Enabling Onshore CO2 Storage in Europe

Naziv projekta / Project name

HORIZON 2020 project ENOS – Enabling Onshore CO2 Storage in Europe

Izvor financiranja / Funding scheme

Europska komisija / European Comission

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin, doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac, doc. dr. sc. Marko Cvetković, David Rukavina, mag. geol.
/
Assoc. Prof. Bruno Saftić, PhD, Assoc. Prof. Domagoj Vulin, PhD, Assist. Prof. Iva Kolenković Močilac, PhD, Assist. Prof. Marko Cvetković, PhD, David Rukavina, Grad. Eng.

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

BRGM-Bureau des Recherces Geologiques and Minieres

Partneri/Suradničke institucije / Partners

Pogledati na linku / See on web link
http://www.enos-project.eu

Web stranica projekta (ukoliko postoji) /
Web page (if applicable)

http://www.enos-project.eu

Trajanje projekta / Duration of the project

4 godine / 4 years

Sažetak projekta:
Glavni je cilj ovog četverogodišnjeg projekta omogućavanje postupka skladištenja CO2 na kopnenom području Europe kroz razvoj tehnologija i testiranja tehnologija na pilot-projektima. Eksperimentalno utiskivanje na pet lokacija s pilot-projektima koje se provodi unutar projekta za svrhu ima poboljšanje postojećih tehnologija za sigurno i ekološki prihvatljivo skladištenje CO2 u podzemlju. Jedan je od ciljeva projekta i uključivanje društva, posebice lokalne zajednice,u problematiku s ciljem pružanja uvida u mogućnost ostvarenja povoljnog društvenog okruženja za uskladištavanje CO2 diljem Europe.
Ciljevi projekta planiraju se ostvariti s pomoću dijeljenja spoznaja ostvarenih na svakoj od pilot-lokacija te integriranjem rezultata i postavljenjem standarada za ključna pitanja u problematici na temelju praktičnih iskustava iz provedenih pokusa. Također, nastavak projekta priprema se i kroz odabir novih pokusnih lokacija diljem Europe, a poslužit će za daljnji razvoj tehnologija te za širenje tehnologija i postupaka na nove lokacije.
Projekt vodi francuski geološki institut BRGM − Bureau des Recherces Geologiques and Minieres, a aktivnosti se provode u 29 istraživačkih institucija i sveučilišta iz 17 zemalja. Sama provedba projekta organizirana je kroz devet radnih paketa (Work Packages, WP). Sveučilište u Zagrebu uključeno je u radne pakete 6, 7 i 8, koji pokrivaju različite aspekte međunarodne suradnje, širenje znanja o tehnologiji i postupcima te utvrđivanje novih lokacija za idući set pilot-projekata u različitim dijelovima Europe te različitim geološkim uvjetima.
Za više informacija posjetite stranicu projekta http://www.enos-project.eu.

20180203 8


Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja / Clay mineralogy in landslide hazard assessment

Naziv projekta / Project name

Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja / Clay mineralogy in landslide hazard assessment

Izvor financiranja / Funding scheme

Bilateralni hrvatsko – austrijski projekt (MZO) /Bilateral Croatian – Austrian project

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Prof.dr.sc. Goran Durn, prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas, Ines Štimac (studentica), doc.dr.sc. Martin Krkač, te asistenti: Sanja Bernat i Marin Sečanj
/
Prof. Goran Durn, Prof. Snježana Mihalić, student Ines Štimac, Asst. Prof. Martin Krkač, and assistants: Sanja Bernat and Marin Sečanj

Partneri/Suradničke institucije / Partners

- Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Universität für Bodenkultur, Beč, Austrija
- Tehničko sveučilište u Beču
/
- University of Rijeka (UNIRI), Faculty of Civil Engineering (GF);
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU),
- Department of Civil Engineering and Natural Hazards (Institute for Applied Geology, IAG);
- Vienna University of Technology (TU Wien), Department of Geodesy and Geoinformation (Research Group Geophysics, RGG)

Trajanje projekta / Duration of the project

1.1.2016. - 31.12.2017. / January 1, 2016 – December 31, 2017

Sažetak projekta:
Klizišta predstavljaju ozbiljnu prirodnu opasnost u mnogim dijelovima Hrvatske i Austrije, posebno u izgrađenim područjima i duž prometnica. Svrha projekta je (1) poboljšati naše razumijevanje uloge minerala glina u stabilnosti padina te (2) utvrditi utječe li deformacija materijala na njegova fizička svojstva. Glavni ciljevi projekta su (1) detaljno mineraloško određivanje materijala (s naglaskom na minerale glina) koji su uključeni u klizanje, osobito materijala unutar zone deformacija i klizne plohe, te (2) određivanje dubine zone deformacije s pomoću geofizičke metode − električne polarizacije. Istraživanje u okviru predloženog projekta provodi se na četiri poznata klizišta iz obje zemlje (Kostanjek i Valići u Hrvatskoj te Gschliefgraben i Gradenbach u Austriji). Kako bi se postigli postavljeni ciljevi, potreban je interdisciplinarni pristup i suradnja znanstvenika iz četiri različita područja − mineralogije, inženjerske geologije, geofizike i geotehnike. Stoga su u projekt uključeni suradnici iz nekoliko institucija. Projekt unapređuje naše međusobno razumijevanje uloge mineralogije i geofizike u procjenjivanju stabilnosti i procesa na padinama.


Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2 / Evaluation System for CO2 Mitigation

Naziv projekta / Project name

Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2 / Evaluation System for CO2 Mitigation

Izvor financiranja / Funding scheme

Hrvatska zaklada za znanost / Croatian Science Foundation

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin / Assoc. Prof. Domagoj Vulin PhD

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin
dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dipl. ing. naftnog rudarstva
dr. sc. Bruno Saftić, dipl. ing. geologije
dr. sc. Tomislav Kurevija, dipl. ing. naftnog rudarstva
dr. sc. Luka Perković, mag. ing. strojarstva
Lucija Jukić, mag. ing. naftnog rudarstva
Marija Macenić, mag. ing. rudarstva
Maja Arnaut, mag. ing. naftnog rudarstva
Amalia Lekić, mag. ing. naftnog rudarstva
/
Assoc. Prof. Domagoj Vulin PhD
Assoc. Prof. Daria Karasalihović Sedlar PhD
Assoc. Prof. Bruno Saftić PhD
Assoc. Prof. Tomislav Kurevija PhD
Asst. Prof. Luka Perković PhD
Lucija Jukić, mag. ing.
Marija Macenić, mag. ing.
Maja Arnaut, mag. ing.
Amalia Lekić, mag. ing.

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

-

Partneri/Suradničke institucije / Partners

-

Web stranica projekta (ukoliko postoji) /
Web page (if applicable)

ESCOM

Trajanje projekta / Duration of the project

01/04/2017 – 01/04/2019 / 1st of April 2017 – 1st of April 2019

Sažetak projekta:
Naftna i plinska industrija energetski su visokointenzivne te proizvode velike količine CO2. U Hrvatskoj, pored aktivnosti naftne kompanije, termoelektrana i toplana, koje se mogu smatrati tzv. točkastim izvorima CO2, manje kompanije ne primjenjuju novije, efikasnije tehnologije. Takve tehnologije moguće je unaprijediti i pri istraživanju i proizvodnji nafte i plina (upstream). Analiza ostvarivosti primjene novih metoda i tehnologija dala bi temelj za daljnja istraživanja i analize mogućnosti smanjenja CO2 u ostalim sektorima. Potrebno je izraditi alat u vidu mrežne aplikacije za početne procjene primjene metoda u smislu računanja energije, emisija i troškova bez mjera te istih parametara nakon primjene neke od dostupnih metoda.
Na temelju cjelovite sheme za balansiranje električne i toplinske energije, kao i kretanja emisija CO2 i logistike plina, vezano uz upstream aktivnosti, prvo bi se analizirale nepostojeće komponente, s ciljem procjena mjera smanjenja emisija CO2 u atmosferu.
Pritom su prisutna dva suprotstavljena cilja s gledišta sveukupne društvene koristi, a to su:
• maksimiranje smanjenja emisija CO2 (i ostalih ekvivalentnih emisija) u atmosferu s obzirom na investicije (relativno u odnosu na scenarij „bez mjera”)
• maksimiranje sveukupne neto sadašnje vrijednosti (NPV) kao rezultat investicija u projekte smanjenja CO2.
Dva suprotstavljena cilja vode do rješavanja problema metodom višekriterijske optimizacije, s ciljem pronalaska optimuma opće društvene koristi.
Nakon gore opisane analize izradit će se generički proračuni svakog analiziranog elementa koji bi se modularno mogli uključivati u novi dizajn pojedinih procesa. Zajedno s izrađenom relacijskom bazom prikupljenih podataka takvi algoritmi radili bi u obliku mrežne aplikacije te omogućili inicijalne analize primjene pojedinih metoda u drugim sektorima i otvoreni pristup informacijama i analizama.

20180203 9

Cjelovita shema koja prikazuje balansiranje električne i toplinske energije, kao i emisije CO2 te prirodni plin; crtkane linije predstavljaju trenutačno nepostojeće komponente sustava; kratice su: CCS – prikupljanje i skladištenje ugljika (engl. Carbon Capture and Storage), PP – termoelektrana (engl. power plant), CHP – kogeneracijsko postrojenje (engl. Combined Heat and Power), ORC – organski Rankineov ciklus (engl. Organic Rankine Cycle), RES – obnovljivi izvori energije (engl. Renewable Energy Sources), HP – toplinska pumpa (engl. Heat Pump), EV – električna vozila (engl. Electric Vehicle)


Sedimentologija, stratigrafija i strukturno-geološke značajke Plitvičkih jezera / Sedimentology, stratigraphy and structural settings of the Plitvice Lakes

Naziv projekta / Project name

Sedimentologija, stratigrafija i strukturno-geološke značajke Plitvičkih jezera / Sedimentology, stratigraphy and structural settings of the Plitvice Lakes

Izvor financiranja / Funding scheme

JU NP Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar Dr. Ivo Pevalek / National Park Plitvice Lakes, Scientific Research Center Dr. Ivo Pevalek

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Doc.dr.sc. Uroš Barudžija / Assist. Prof. Uroš Barudžija, PhD

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Doc.dr.sc. Uroš Barudžija
Doc.dr.sc. Bojan Matoš
Prof.dr.sc. Igor Vlahović
Prof.dr.sc. Bruno Tomljenović
/
Assist. Prof. Uroš Barudžija, PhD
Assist. Prof. Bojan Matoš, PhD
Prof. Igor Vlahović, PhD
Prof. Bruno Tomljenović, PhD

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

Prirodoslovno-matematički fakultet SuZ (voditelj: dr.sc. Borna Lužar Oberiter) / Faculty of Science, University of Zagreb (Department of Geology, Project Leader: Borna Lužar Oberiter, PhD)

Partneri/Suradničke institucije / Partners

-

Web stranica projekta (ukoliko postoji) / Web page (if applicable)

-

Trajanje projekta / Duration of the project

ožujak 2017. –  ožujak 2020. / March 2017 – March 2020

Sažetak projekta:
Ciljevi projekta, koji zajednički izvode znanstvenici s PMF-a i RGNF-a SuZ, jesu:
• identifikacija i karakterizacija karbonatnih facijesa unutar stratigrafskih sljedova mezozojskih naslaga; interpretacija taložnih okoliša i rekonstrukcija paleogeografije tijekom pojedinih geoloških razdoblja na temelju novoprikupljenih sedimentoloških i biostratigrafskih podataka; reevaluacija biostratigrafije mezozojskih naslaga
• strukturna analiza i opis kinematskih značajki identificiranih rasjeda šireg područja; GIS kvantitativna morfometrijska analiza modela reljefa i definiranje reljefnih oblika u području istraživanja, erozijski potencijal reljefnih oblika te moguća korelacija s izdvojenim strukturnim jedinicama; rekonstrukcija i vizualizacija geološke građe područja NP Plitvička jezera izradom 3D strukturnog modela
• popularizacija geološke povijesti područja Plitvičkih jezera.

20180203 10


Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Barbine“ – Lipovac...

Naziv projekta / Project name

Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Barbine“ – Lipovac / Study of sanitary protection zones of wellfield “Barbine” – Lipovac
Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Banovina“ – Tovarnik i „Veliki kraj“ – Stari Jankovci / Study of sanitary protection zones of wellfield “Banovina” – Tovarnik and “Veliki Kraj” – Stari Jankovci
Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Topolik“ – Privlaka i „Sojara“ – Vrbanja / Study of sanitary protection zones of wellfield “Topolik” – Privlaka i “Sojara” - Vrbanja

Izvor financiranja / Funding scheme

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Hrvatske vode / Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. for water supply and sewage, Croatian Waters

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Prof. dr. sc. Zoran Nakić / Full Professor Zoran Nakić, PhD

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Prof. dr. sc. Zoran Nakić
Dr. sc. Zoran Kovač
/
Full Professor Zoran Nakić, PhD
Zoran Kovač, PhD

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

-

Partneri/Suradničke institucije / Partners

-

Web stranica projekta (ukoliko postoji) / Web page (if applicable)

-

Trajanje projekta / Duration of the project

2016. – 2017.

Sažetak projekta:
Donošenjem novoga Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13) utvrđeni su novi kriteriji za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, koji se razlikuju od kriterija iz starog Pravilnika iz 2002. godine. Novim Pravilnikom utvrđeno je da se, s obzirom na klasifikaciju izvorišta po maksimalnim kapacitetima crpljenja, definiraju različita minimalna vremena zadržavanja vode u podzemlju, koja predstavljaju podlogu za utvrđivanje III. zone sanitarne zaštite izvorišta. S obzirom na navedeno, napravljena je novelacija elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Barbine” – Lipovac, „Banovina” – Tovarnik, „Veliki kraj” – Stari Jankovci, „Topolik” – Privlaka i „Sojara” – Vrbanja. U tu svrhu prikupljeni su i analizirani novi podaci o kakvoći podzemnih voda na izvorištima, ažurirani su postojeći konceptualni modeli toka podzemne vode, novelirani su matematički modeli s pomoću kojih su određene nove zone sanitarne zaštite izvorišta, ažurirani su katastri potencijalnih onečišćivača, te su svi relevantni podaci prikazani u okviru GIS projekata.

20180203 11

Izokrone 5-godišnjeg i 10-godišnjeg zadržavanja čestica podzemne vode u vodonosnom sloju na lokaciji izvorišta „Barbine” – Lipovac


Izvještaj o prognozi proizvodnje iz geotermalne bušotine Draškovec-2 nakon stimulacije ležišta hidrauličkim razdiranjem stijena (frakturiranjem)

Naziv projekta / Project name

Izvještaj o prognozi proizvodnje iz geotermalne bušotine Draškovec-2 nakon stimulacije ležišta hidrauličkim razdiranjem stijena (frakturiranjem) / Report on the well production models analysis for the hydraulically fractured reservoirs at the geothermal field Draškovec

Izvor financiranja / Funding scheme

AAT GEOTHERMAE-Draškovec

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Doc. dr. sc. Vladislav Brkić / Assist. Prof. Vladislav Brkić, PhD

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Doc.dr.sc. Vladislav Brkić
Mr.sc. Sonja Koščak Kolin
/
Assist. Prof. Vladislav Brkić, PhD
Assistant Sonja Koščak Kolin, MSc

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

-

Partneri/Suradničke institucije / Partners

-

Web stranica projekta (ukoliko postoji) / Web page (if applicable)

-

Trajanje projekta / Duration of the project

29.5.2017-12.7.2017.

Sažetak projekta:
Izvještaj je izrađen temeljem dokumentacije o RDT interpretaciji koju je provela tvrtka Halliburton u lipnju 2016. i na osnovi DST podataka kompanije INA-Industrija nafte d.d. za geotermalno ležište Draškovec. Izvještaj se sastoji od analize proizvodnih modela hidraulički frakturirane bušotine na geotermalnom ležištu Draškovec, koja uključuje proizvodnju iz pješčenjaka i vapnenca. Prema prognozi proizvodnog modela hidraulički frakturirane geotermalne bušotine, i iz sloja pješčenjaka i iz sloja vapnenca na ovom ležištu, mogao bi se očekivati do četiri puta veći protok bušotine u odnosu na proizvodnju nefrakturirane bušotine, uz iste uvjete dinamičkog tlaka na dnu bušotine.

 


Studija utjecaja na okoliš (SUO) izgradnje rudarskih objekata i postrojenja te eksploatacije plina i kondenzata polja Zalata –Dravica

Naziv projekta / Project name

Studija utjecaja na okoliš (SUO) izgradnje rudarskih objekata i postrojenja te eksploatacije plina i kondenzata polja Zalata –Dravica / Environmental Impact Assessment (EIA) Study of infrastructure for exploitation of natural gas and condensate at the Zalata – Dravica field

Izvor financiranja / Funding scheme

INA d.d.

Glavni istraživač /Koordinator RGNF-a
Principal investigator/ Coordinator Fac Min

Izv. prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar / Assoc. Prof. Daria Karasalihović Sedlar, DSc

Istraživački tim RGNF-a /
Research team (Fac Min Geol Petrol)

Doc. dr. sc. Vladislav Brkić
Lucija Jukić
Ivica Pavičić
Prof. dr. sc. Ivan Dragičević
/
Assist. Prof. Vladislav Brkić, PhD
Lucija Jukić, mag. ing.
Ivica Pavičić, mag. ing.
Prof. Ivan Dragičević, DSc

Vodeći partner/Glavni koordinator projekta (ukoliko nije RGNF) /
Principal partner/Coordinator of the project (if not Fac Min)

-

Partneri/Suradničke institucije / Partners

Ecomission d.o.o.

Web stranica projekta (ukoliko postoji) / Web page (if applicable)

-

Trajanje projekta / Duration of the project

do izdavanja konačnog rješenja o Studiji / Until the end of assessment proces

Sažetak projekta:
Za eksploataciju ugljikovodika s polja Zalata-Dravica potrebno je provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Pritom je potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš. Zadatak studije je analitička procjena mogućih utjecaja izgradnje rudarskih objekata i postrojenja te eksploatacije plina i kondenzata na okoliš.

20180203 12


NAVIGACIJA

Dokumenti