Nabavlje je specijalizirani software

U okviru projekta TARGET nabavljen je specijalizirani software "Upravljanje nastavnim planom i programom (NPP)"razvijen od Fakultet organizacije i informatike.

Software je namjenjen za evidenciju nastavnih planova i programa, rad na novim verzijama nastavnih planova i programa, analizu podataka te je posebno prilagođen potrebama visokoškolskih ustanova. Program sadrži i modul za HKO koji omogućava definiranje i pregled standarda kvalifikacija, definiranje i pregled standarda zanimanja, definiranje i pregled skupova ishoda učenja, definiranje i pregled kompetencija povezano uz standard zanimanja te definiranje i pregled ključnih poslova vezano uz standard zanimanja. Specijalizirani software instaliran je na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Fakultetu kemjskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.