O djelatniku

Bruno Saftić

izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić

Telefon javni: 5535772

Telefon kućni: 4772

Email: bruno.saftic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geologija fosilnih goriva / Nositelj

Geologija fosilnih goriva / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Dubinsko kartiranje / Nositelj

Životopis

Rođen sam u Zagrebu 27. lipnja 1964. Zajednički studij iz područja geologije upisao sam 1984/85. Na trećoj sam se godini opredijelio za smjer Geologija ležišta mineralnih sirovina i primijenjena geofizika. U ljeto 1988. sudjelovao sam na determinaciji jezgara iz bušotina u okolici Podsuseda i na tom se projektu praktično upoznao s interpretacijom mjerenja u bušotinama i metodama dubinskog kartiranja. Iz toga je kasnije proizišao i diplomski rad. Slijedeće godine, 13. srpnja 1989. sam s odličnim i diplomirao.
Od 1. studenoga 1989. radim na RGN fakultetu, kao mladi istraživač na projektu “Dubinska geološka građa i neotektonski odnosi u HrvatskojC, te na projektu “Kvartarne naslage ravničarske okolice Zagreba”, kao i kasnije na projektu “Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj”, te sad na projektu “Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji“. Od 23. listopada 1998. radim na RGN fakultetu kao docent, a od 27. lipnja 2003. kao izvanredni profesor.
Tijekom rada postupno sam se uključivao u izvođenje nastave, iz kolegija Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta nafte i plina I, Geologija ugljena i Geologija ležišta nafte i plina II. Po sadašnjem nastavnom planu zadužen sam za izvođenje nastave iz Geologije kaustobiolita, Geologije nafte, Geoilogije ugljena i Seizmičke stratigrafije na dodiplomskom, te iz Geokemije ugljikovodika na postdiplomskom studiju.
Postdiplomski sam studij geologije upisao šk. god. 1989/90., da bi 28. prosinca 1993. obranio magistarski rad pod naslovom “Taložni sustav pješčanih rezervoara genetske stratigrafske sekvencije pješčenjaka Poljana u neogenskim naslagama polja Žutica”. Disertaciju pod naslovom “Genetska stratigrafska sekvencijska analiza u pontskim naslagama zapadnoga dijela Savske depresije” izradio sam na RGN fakultetu i u poduzeću INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipe Velić i dr. sc. Jožefa Šimona. Disertaciju sam obranio 26. lipnja 1998.
Bio sam jedan od urednika znanstvenog zbornika (1996.) i jedne knjige sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa (2000.). Od 2002-2006. godine bio sam urednik geološke rubrike (editor) Rudarsko-geološko-naftnog zbornika. Od stranih jezika dobro govorim engleski, a služim se i njemačkim.

Stručni interesi

Geologija nafte i ugljena
Sekvencijska stratigrafija
Geološko skladištenje ugljikova dioksida

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

 Nastavni i drugi sadržaji