National projects

Projects

Croatian Science Foundation (HRZZ)
ESI Funds
University of Zagreb Financial Support for Scientific Research
z Projects

 


Croatian Science Foundation (HRZZ)

Project title

Principal investigator

Duration

Western Istrian Anticline as an ideal natural laboratory for the study
of the regional unconformities in carbonate rocks (WIANLab)
Goran Durn

01/04/2020 –
31/03/2024

An improved model of non-ideal detonation of commercial explosives (NEIDEMO)
Muhamed Sućeska

01/01/2020  –
31/12/2023

Methodology development for landslide susceptibility assessment for land-use planning
based on LiDAR technology (LandSlidePlan)

Snježana Mihalić Arbanas

01/01/2020 –
31/12/2023

GEOlogical characterization of the Eastern part of the Drava depression
subsurface intended for the evaluation of Energy Potentials (GEODEP)
Marko Cvetković

17/02/2020 –
16/02/2025

Evaluation System for CO2 Mitigation (ESCOM)
Domagoj Vulin

01/04/2017 –
31/03/2019

Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and the role
in biogeochemical processes (NanoMin)

Ivan Sondi

01/09/2014 –
31/08/2018

 

ESI Funds

Project title

Principal investigator

Duration

STEM akademija
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić (voditeljica na RGNF-u)
29/06/2021 –
28/06/2023
PRI-MJER – Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama
Snježana Mihalić Arbanas
01/05/2020 –
01/05/2023
RGN START – STručnA pRaksa za živoT
Lidia Hrnčević
09/03/2020 –
09/03/2023
InterRGN – Internationalization of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering
Borivoje Pašić
12/10/2018 –
12/10/2021
EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti
Marta Mileusnić (voditeljica na RGNF-u)
18/03/2018 –
18/03/2020
VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine
Sibila Borojević Šoštarić

11/01/2018 –
10/07/2021

Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvalifikacija i zanimanja
u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije (TARGET)

Marta Mileusnić 

18/06/2015 –  
17/09/2016

 


University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2022

Naziv projekta

Voditelj projekta

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske III
Dario Perković

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike III
Gordan Bedeković

Matematička istraživanja u geologiji VII
Tomislav Malvić

Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima III
Rajna Rajić

Geološka evolucija stijena Hrvatske
Dunja Aljinović

Geofizička istraživanja litosfere, od površine do gornjeg plašta - II. dio
Franjo Šumanovac

Mogućnost popunjavanja i zatvaranja duboke bušotine u koju su trajno odloženi spremnici s istrošenim nuklearnim gorivom i visokoradioaktivnim otpadom
Nediljka Gaurina-Međimurec

Istraživanje termogeoloških aspekata pohrane sunčeve toplinske energije u stijensku masu kao oblik regeneracije bušotinskog polja u sustavima s dizalicama topline
Tomislav Kurevija

Utjecaj terigenog materijala na mineraloške i geokemijske značajke recentnih sedimenata Mljetskih jezera
Ivan Sondi

Uvođenje Pametnih Mjernih Sustava za praćenje potrošnje plina u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

Primjena numeričkih proračuna u analizi stabilnosti podzemnih prostorija
Antonia Jaguljnjak Lazarević

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline i rekonstrukcija tektonskog razvitka Panonskog bazena na području Hrvatske
Marko Cvetković

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Bojan Matoš

PRImjena NOvih metoda u analizi i reinterpretaciji TEstova porasta tlaka u bušotinama konvencionalnih i nekonvencionalnih ležišta
Sonja Koščak Kolin

Istraživanje detonacijskih i minersko tehničkih svojstava gospodarskih eksploziva na bazi AN
Mario Dobrilović

Razvoj računalnih modela u procesima pridobivanja i transporta mineralnih sirovina
Želimir Veinović

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima
Snježana Mihalić Arbanas

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2021

Naziv projekta

Voditelj projekta

Matematička istraživanja u geologiji VI
Tomislav Malvić

Geofizička istraživanja litosfere, od površine do gornjeg plašta
Franjo Šumanovac

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske II
Zoran Kovač

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti II
Želimir Veinović

Kružna ekonomija u naftnom inženjerstvu
Nediljka Gaurina-Međimurec

Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima II
Rajna Rajić

Strategical EXporation of CCUS possibility in Croatia - Strateško istraživanje mogućnosti za razvoj CCUS projekata u RH
Daria Karasalihović Sedlar

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline i rekonstrukcija tektonskog razvitka Panonskog bazena na području Hrvatske
Marko Cvetković

Mogućnost primjene kompozitnih materijala u izradi i opremanju bušotina specifične namjene
Borivoje Pašić

Utjecaj terigenog materijala na mineraloške i geokemijske značajke recentnih sedimenata Mljetskih jezera
Ivan Sondi

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske II
Davor Pavelić

Primjena numeričkih proračuna u analizi stabilnosti podzemnih prostorija
Antonia Jaguljnjak Lazarević

Antikorozivna svojstva ekstrakta lista masline u epoksidnoj smoli
Frankica Kapor

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike II
Gordan Bedeković

Mineraloške, petrološke i geokemijske osobine magmatskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih stijena kao temelj shvaćanja geološke evolucije stijena Hrvatske
Dunja Aljinović

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima II
Snježana Mihalić Arbanas

Istraživanje detonacijskih svojstava gospodarskih eksploziva
Mario Dobrilović

Tehno-ekonomska analiza korištenja geotermalne energije za potrebe dekarbonizacije centralnih toplinskih sustava
Tomislav Kurevija

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2020

Naziv projekta

Voditelj projekta

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena Dinarida i Tisije
Dunja Aljinović

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Petrološko-geokemijska karakterizacija neogenskih matičnih stijena na području Požeške kotline
Marko Cvetković

Smanjenje naprezanja u nizu bušaćih alatki tijekom izrade bušotina velikog dosega
Nediljka Gaurina-Međimurec

Razvoj postupka određivanja stabilnosti podzemnih prostorija prilikom otkopavanja arhitektonsko-građevnog kamena
Petar Hrženjak

Analiza mogućnosti razvoja utilizacije CO2 u Republici Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske
Zoran Kovač

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Matematička istraživanja u geologiji V
Tomislav Malvić

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima
Snježana Mihalić Arbana

Utjecaj slojnih fluida i uvjeta u eksploatacijskim naftnim i plinskim bušotinama na mogućnost primjene plastičnih cijevi ojačanih različitim vlaknima
Borivoje Pašić

Integracija plitkih geotermalnih sustava s varijabilnim obnovljivim izvorima energije
Luka Perković

Birkoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima
Rajna Rajić

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi

Iniciranje ANFO eksploziva udarnim valom
Muhamed Sućeska

Geofizička istraživanja jadranske subdukcije ispod Dinarida
Franjo Šumanovac

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Bruno Tomljenović

Procjena životnog ciklusa (LCA) inhibitora korozije
Želimir Veinović

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2019

Project title

Principal investigator

Scientific area

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Bruno Tomljenović

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena i asociranih tala Dinarida i Tisije
Dunja Aljinović

Određivanje hidrogeoloških i hidrogeokemijskih značajki šireg područja vodocrpilišta Velika Gorica
Kristijan Posavec

Istraživanje geotermalnog poencijala rudarskih objekata u Istarskoj županiji u svrhu grijanja i hlađenja dizalicama topline
Tomislav Kurevija

Matematička istraživanja u geologiji IV
Tomislav Malvić

Istraživanja strukture litosfere na području Dinarida i jugozapadnog Panonskog bazena geofizičkim metodama
Franjo Šumanovac

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Marko Cvetković

Istraživanje mogućnosti promjene pojedinih parametara standardne kvalitete plina u RH i usuglašavanje s pravilima u EU
Daria Karasalihović Sedlar

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak

Ekstrakti biljaka u zaštiti od korozije
Frankica Kapor

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Mogućnost primjene umjetnih uzoraka stijene (peleta) u laboratorijskim ispitivanjima međudjelovanja šejla i isplake
Karolina Novak Mavar

Primjena inhibitora korozije i nanočestica u naftnoj industriji
Nediljka Gaurina Međimurec

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2018

Project title

Principal investigator

Matematička istraživanja u geologiji III
Tomislav Malvić

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak

Istraživanje koncentracije radona u javnim objektima lokalnih zajednica smještenih neposredno uz prostor eksploatacije energetskih mineralnih sirovina
Tomislav Kurevija

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
na površinske i podzemne vode
Trpimir Kujundžić

Identifikacija hidrauličkih parametara nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika na istraživačkom poligonu Velika Gorica
Kristijan Posavec

Procjena stanja okoliša u jezerima formiranim na području napuštenih rudnika
Palma Orlović-Leko

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (IV. dio)
Davor Pavelić

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi

Utjecaj nanočestica na čepljenje pora i povećanje podmazivosti isplake
Nediljka Gaurina-Međimurec

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Marko Cvetković

Trodimenzionalnai model strukture kore i gornjeg plašta na području Dinarida
Franjo Šumanovac

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Dunja Aljinović

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Utjecaj nanočestica na svojstva isplake u uvjetima visokog tlaka i temperature
Daria Karasalihović Sedlar

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2017

Project title

Principal investigator

Matematička istraživanja u geologiji II
Tomislav Malvić

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska
Goran Durn

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Marko Cvetković

Karakterizacija rudničkih voda i procjena mogućeg utjecaja
na površinske i podzemne vode
Palma Orlović Leko

Prirodni organski inhibitori korozije
Frankica Kapor

Razvoj postupka mjerenja i prikupljanja podataka prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike stijenske mase
Gordan Bedeković

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Dunja Aljinović

Tehnoekonomska analiza pridobivanja ugljikovodika iz ležišta na kojima je provođeno hidrauličko frakturiranje
Daria Karasalihović Sedlar

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (III. dio)
Davor Pavelić

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska

Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina uspostavom istraživačkog poligona
Kristijan Posavec

Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom
Franjo Šumanovac

Istraživanje mogućnosti korištenja akvifera naftnih i plinskih ležišta u energetske svrhe
Tomislav Kurevija

Utjecaj nanočestica na svojstva isplake u uvjetima visokog tlaka i temperature
Nediljka Gaurina Međimurec

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2016

Project title

Principal investigator

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida 
Dunja Aljinović

Matematička istraživanja u geologiji
Tomislav Malvić

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (II. dio)
Davor Pavelić

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Marko Cvetković

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Goran Durn

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Detonacijska svojstva eksploziva smanjenje gustoće
Mario Dobrilović

Razvoj postupka mjerenja deformacija prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak

Prirodni ektrakti u zaštiti metala
Frankica Kapor

Tehnoekonomska analiza potencijalnih nekovencionalnih ležišta prirodnog plina za provođenje hidrauličkog frakturiranja u svrhu povećanja iscrpka plina
Daria Karasalihović Sedlar

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Istraživanje utjecaja toplinskih otpora i mehaničke konzistentnosti cementnih ispuna na prinos bušotinskog izmjenjivača topline i sezonski toplinski množitelj geotermalne dizalice topline
Tomislav Kurevija

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

Prihranjivanje zagrebačkog vodonosnika infiltracijjom iz oborina
Zoran Nakić

Utjecaj nesaniranih kopova na okoliš i mogućnosti sanacije i prenamjene
Ivo Galić

Magnetotelurska istraživanja dubljih vodonosnika
Franjo Šumanovac

 

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2015

Project title

Principal investigator

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima
Dunja Aljinović

Geomatematička istraživanja i kartiranja odabranih taložnih okoliša Hrvatske od holocena do donjega miocena
Tomislav Malvić

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatskoj
Davor Pavelić

Razni tipovi ortogonalnosti u Hilbertovim C*-modulima i preslikavanja koja ih čuvaju
Rajna Rajić

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Ivan Sondi

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Utjecaj izloženosti eksplozivnih tvari slučajnim vibracijama na njihova sigurnosna svojstva
Mario Dobrilović

Razvoj postupka ispitivanja posmične čvrstoće i krutosti materijala ispune
Petar Hrženjak

Korozija čeličnih i bakrenih konstrukcija u tlu
Frankica Kapor

Analiza potencijala privođenja proizvodnji  nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Ispitivanje sezonskih promjena temperature tla pri iskorištavanju plitke geotermalne energije za grijanje i hlađenje pomoću spiralnih izmjenjivača topline i dizalice topline
Tomislav Kurevija

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

Procjena podrijetkla nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga vodonosnog sustava
Zoran Nakić

Utjecaj visokog tlaka i temperature na svojstva isplake kod izrade i opremanja dubokih bušotina
Katarina Simon

Seizmička istraživanja Zemljine kore i gornjeg plašta
Franjo Šumanovac

Mapiranje podataka za podzemno skladištenje CO2
Domagoj Vulin

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2014

Project title

Principal investigator

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Rajna Rajić

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom kvartara:
Korelacija kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske
Davor Pavelić

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije razvojem računalnog modela
Darko Vrkljan

Fizikalne i tehničke značajke eksploziva smanjene gustoće
Mario Dobrilović

Razvoj projekata privođenja eksploataciji nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina
Marta Mileusnić

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2013

Project title

Principal investigator

Talozi i taložne stijene kao arhiva klimatskih promjena u neogenu i kvartaru
Davor Pavelić

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima
Ivan Sondi

Poticanje istraživanja i iskorištavanja potencijala nekonvencionalnih ležišta ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije analizom mehanizama strojnog razaranja stijenske mase i razvojem računalnog modela
Trpimir Kujundžić

Masovnije korištenje geoprostornih podataka u nastavi i znanosti pomoću fakultetskog WEBGIS sustava razvijenog unutar slobodnog i otvorenog programskog okruženja
Dario Perković

Istraživanje Zemljine kore i gornjeg plašta geofizičkim metodama
Franjo Šumanovac

Korozija i zaštita geotehničkih sidara
Frankica Kapor

Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida
Dunja Aljinović

Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara)
Goran Durn

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Tomislav Malvić

 

University of Zagreb Financial Support for Scientific Research in 2012

Project title

Principal investigator

Geomatematičke metode za održavanje ili povećanje proizvodnje ugljikovodika u klastičnim ležištima Panonskog bazena
Tomislav Malvić

Unaprjeđenje podučavanja i istraživanja nesaturiranih tla
Biljana Kovačević Zelić

 

z Projects (Ministry of Science, Education and Sports, Republic of Croatia), 2007–2013

Project title

Principal investigator

Scientific area

Facies at the base of Dinarides and correlation with the wider Tethyan realm
Dunja Aljinović
Natural sciences

Erosion and landslides as a joint geohazardous event
Željko Andreić
Technical sciences

Dynamics, protection and exploitation resources of groundwater
in Croatia

Andrea Bačani
Technical sciences

Microfossil assemblages in carbonate deposits of the Karst
Dinarides

Igor Vlahović
Natural sciences

Beneficiation of silica sand and an estimate of environmental
impact

Gordan Bedeković
Technical sciences

Emulsion explosives, initiating devices and environmental
impact of blasting

Mario Dobrilović
Technical sciences

Dinaric karst: geological evolution, mineral raw materials,
paleosols and soils

Goran Durn
Natural sciences

Limit state analysis in Tunnelling
Lidija Frgić
Technical sciences

Magmatism and mineral deposits of the Dinaric karst area
Vesnica Garašić
Natural sciences

Rocks/Drilling Fluids Interactions Studies
Nediljka Gaurina-Međimurec
Technical sciences

Disposal of carbon dioxide from geothermal and hydrocarbon
reservoir

Miroslav Golub
Technical sciences

Long-term performance of mineral barriers
Kovačević Zelić Biljana

Development of a geotechnical data management system
for the natural hazards assessment

Predrag Kvasnička
Technical sciences

Tectono-magmatic correlation of fragmented oceanic lithosphere
in the Dinarides

Marta Mileusnić
Natural sciences

Neogene terrestrial environments of the Pannonian Basin
and Karst Region

Davor Pavelić
Natural sciences

Rational use of energy providing mineral raw materials in
Croatia

Damir Rajković
Technical sciences

Development and Application of New Drilling and Completion Technologies
Katarina Simon
Technical sciences

Nanoparticles in biogeochemical processes in the environment
Ivan Sondi
Natural sciences

Geophysical exploration of aquifer systems, environment and energy resources
Franjo Šumanovac
Technical sciences

CROTEC - Structural analysis of recent and neotectonic activity in Croatia
Bruno Tomljenović
Natural sciences

Stratigraphic and geo-mathematical exploration of petroleum-
geological systems in Croatia

Josipa Velić
Natural sciences

 

z Projects (Ministry of Science, Education and Sports, Republic of Croatia), 2007–2011

Project title

Principal investigator

Geodinamika hrvatsko - jadranskog priobalja i otoka
Radovan Marjanović-Kavanagh

Strateško gospodarenje energetskim sirovinama u globalnim tržišnim uvjetima
Igor Dekanić

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu
Darko Vrkljan

Ekološki usmjerena eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena
Trpimir Kujundžić

 

Research projects (Ministry of Science, Education and Sports, Republic of Croatia), 2002–2006

Project title

Principal investigator

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj
Vladimir Jurak

Magmatski I metamorfni kompleksi Hrvatske
Maja Vrkljan

XUV zračenje tranzijentnih plazmi
Željko Andreić

Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije
Boško Lugović

Degradacijski procesi i tehnologija odlaganja/utovara na skladištima ugljena
Stanislav Anto Živković

Optimiranje parametara ispitivanja karakteristika električnih detonatora
Igor Zorić

Unapređenje podgrađivanja pri proboju tunela
Lidija Frgić

Eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske
Darko Mayer

Cjelovito optimiranje proizvodnje nafte i plina
Ivo Steiner

Zamjenjujući materijali za mineralne brtvene slojeve odlagališta otpada
Predrag Kvasnička

Mogućnosti proizvodnje i uporabe bentonitnih tepiha u Hrvatskoj
Biljana Kovačević Zelić

Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina
Josip Tišljar

Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji
Josipa Velić

Geofizička istraživanja vode, ugljikovodika, energije i okoliša
Franjo Šumanovac

Poslovna strategija naftne tvrtke na globanom tržištu
Igor Dekanić

Ekološki i proizvodni aspekti revitalizacije naftnih polja
Bogdan Goričnik

Separacija dvofaznih sustava primjenom atricije i flotacije u koloni
Branko Salopek

Optimiranje izbora fluida za ispiranje vodoravnih bušotina
Nediljka Gaurina-Međimurec

Metoda upravljanja putanjom otklonjenog kanala bušotine
Boris Kavedžija

Otkopavanje stijenskih masa u skladu sa zaštitom prirode
Slavko Vujec

Optimizacija termodinamičkih procesa u uporabi geotermalne energije
Miroslav Golub

Mogućnost primjene novih tehnologija plina u Hrvatskoj
Miljenko Šunić

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Kosta Urumović

Ispitivanje svojstava emulzijskih eksploziva i inicijalnih sredstava
Zvonimir Ester

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Ranko Žugaj

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Eduard Prelogović

Zbrinjavanje tehnološkog otpada utiskivanjem u duboke bušotine
Mirko Zelić

 

 

Research projects (Ministry of Science, Education and Sports, Republic of Croatia) 1996–2002

Project title

Principal investigator

Geofizička istraživanja u geologiji i rudarstvu
Krešimir Jelić

Povećanje iscrpka nafte i plina
Ivo Steiner

Geotehnologija za odlagališta otpada
Davorin Kovačić

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa  
Josip Tišljar

Ekološki usmjereno otkopavanje mineralnih sirovina
Slavko Vujec

EProizvodnost i povećanje iscrpka iz kondenzatnih ležišta
Bogdan Goričnik

Utjecaj plina i nafte na racionalno korištenje energije
Igor Dekanić

Podzemno odlaganje radioaktivnog i opasnog otpada
Zvonimir Ester

Izrada i opremanje vodoravnih bušotina
Davorin Matanović

Razvoj ekološkog plosnatog motora Stirlingovog tipa
Miroslav Golub

Vrednovanje ugljenog resursa zaleđa Dalmacije
Jerko Nuić

Separacijski procesi i značajke čvrste faze
Branko Salopek

Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj
Josipa Velić

Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu
Boško Lugović

EZAH
Pavao Miletić

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Kosta Urumović

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Ranko Žugaj

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Eduard Prelogović

GMagmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske
Maja Vrkljan

Mineralni brtveni slojevi za odlagališta otpada
Predrag Kvasnička