Povijest Zemlje

Osnovni podaci

ECTS: 8.0

Nositelj: dr. sc. prof. Davor Pavelić

Izvođač: dr. sc. prof. Davor Pavelić

Izvođač: dr.sc. asistent Ivica Pavičić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja60
Terenske vježbe30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o razvoju Zemlje i života od njenog postanka do danas. Razumijevanje globalnih, regionalnih i lokalnih događaja kao posljedica međudjelovanja litosfere, hidrosfere, atmosfere i ponašanja Zemlje u Sunčevu sustavu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
U 15 poglavlja studenti će savladati teorijska znanja o metodama određivanja starosti stijena i događaja u geološkoj prošlosti Zemlje te naučiti njezin razvoj od postanka prije 4,6 mlrd. godina do danas, uključujući evoluciju i promjene živog svijeta.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
1. Studenti će savladati razlikovanje i način uporabe određivanja relativne i radiometrijske starosti.
2. Naučit će teoriju postanka Sunčevog sustava, diferencijaciju Zemlje i njezin razvoj kroz pojedina geološka razdoblja.
3. Shvatit će ulogu tektonike ploča, magmatizma, metamorfizma, taloženja, klimatskih promjena i erozije u dinamičnom razvoju litosfere.
4. Savladat će razvoj života na Zemlji u smislu djelovanja biološke evolucije, kao i uzroke masovnih izumiranja tijekom geološke prošlosti.
5. Osposobit će se za samostalno odlučivanje o izboru metodologije određivanja starosti stijena i definiranje litostratigrafskih formacija u Hrvatskoj.
6. Upoznat će glavne stratigrafske formacije u geološkoj građi Hrvatske na terenu.


Predavanja
P1 Metode u stratigrafskoj geologiji I
P2 Metode u stratigrafskoj geologiji II
P3 Klasifikacijski sustavi u stratigrafiji
P4 Sedimentne stijene i taložni okoliši
P5 Evolucija i fosilne zabilješke
P6 Hadij, Arhaik
P7 Proterozoik
P8 Kambrij, Ordovicij
P9 Silur, Devon
P10 Karbon, Perm
P11 Trijas
P12 Jura
P13 Kreda
P14 Paleogen
P15 Neogen, Kvartar

Vježbe
V1 Uvod
V2 Relativna starost
V3 Stratigrafska korelacija
V4 Magnetostratigrafija
V5 Magnetostratigrafija rata sedimentacije
V6 Kemostratigrafija
V7 Seizmička stratigrafija
V8 Biostratigrafija
V9 Litostratigrafija
V10 Karbon Trijas litostratigrafija
V11 Jura-Kreda litostratigrafija
V12 Paleogen litostratigrafija
V13 Neogen Dinaridi litostratigrafija
V14 Neogen Panonski bazen litostratigrafija
V15 Kolokvij prepoznavanje litostratigrafskih jedinica

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanje i vježbi. Izrada seminara, programa i zadataka. Sudjelovanje na terenskoj nastavi.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Pismeni i usmeni ispit (pismeni ispit i putem kolokvija).

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
D. Bucković (2006): Historijska geologija II. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.Obavezna
D. Bucković (2006): Historijska geologija I. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.Obavezna
M. Herak (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.Preporučena
http://www3.uakron.edu/geology/Foos/historical/hglect.html http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html http://www.scotese.com/earth.htmPreporučena
S. M. Stanley (2005): Earth System Hystory. Freeman, New York.Preporučena
R. Wicander & J.S. Monroe (2004): Historical Geology. Thomson, Belmont.Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo

NAVIGACIJA