Otpornost materijala

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelj: dr. sc. povjera predavanj Tanja Mališ

Izvođač: dr. sc. povjera predavanj Tanja Mališ

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje vještina i znanja iz mehanike deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teoretskim i praktičnim disciplinama u području rudarstva i geotehnike.

Očekivani ishodi učenja:
Razumijevanje osnovnih pojmova (normalno i posmično naprezanje; duljinska, kutna i obujamska deformacija). Poznavanje zakonitosti između opterećenje, deformacija i naprezanja. Sposobnost samostalnog rješavanja i dimenzioniranja jednostavnih linijskih nosača na osnovna opterećenja.
Samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata.

Sadržaj predmeta:
P1 Definicije geometrijskih karakteristika ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine poprečnog presjeka.. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti. V1 Geometrijske karakteristike poprečnih presjekaravninskih nosača
P2 Temelj samac i potporni zidovi. Sile i naprezanja na tlo. Sigurnost na prevrtanje i sigurnost protiv klizanja potpornih zidova. V2 Temelji
P3 Uvod u mehaniku materijala. Fizikalno mehanička svojstva materijala. Hookeov zakon: dijagram.
Koeficijent sigurnosti, kritična i dopuštena naprezanja, vjerojatnost loma. Opće pretpostavke i metode rješavanja problema. St. Venantov princip i princip superpozicije. Linijski nosači. V3 Potporni zidovi
P4 Vlačna normalna naprezanja. Utjecaj vlastite težine i temperature.Mohrove kružnice naprezanja. V4 Vlačna naprezanja; statički određeni sustavi; Mohrova kružnica naprezanja; zadavanje I. programa
P5 Elastična stabilnost ravnih štapova opterećenih na tlak. Eulerova kritična sila izvijanja, dijagram. Mohrova kružnica naprezanja. V5 Vlačna naprezanja; statički neodređeni sustavi
P6 Uvijanje ravnih štapova okruglog poprečnog presjeka. Izrazi i dijagrami naprezanja. Uvjet krutosti. Mohrova kružnica naprezanja. V6 Tlačna naprezanja; zadavanje II. programa: dimenzioniranje vlačnih i tlačnih štapova rešetkastog nosača
P7 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: varovi. V7 Uvijanje; Mohrova kružnica naprezanja.
P8 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: vijci i zakovice. V8 I. kolokvij: sadržaj P1 do P5 i V1 do V6
P9 Čisto savijanje. Izrazi i dijagrami naprezanja. V9 Spojna sredstva: varovi
P10 Savijanje poprečnim silama. Dijagrami naprezanja. Dimenzioniranje nosača. Mohrove kružnice naprezanja. V10 Spojna sredstva: vijci i zakovice
P11 Diferencijalna jednadžba elastične linije nosača na savijanje za različite slučajeve opterećenja. V11 Savijanje poprečnim silama; zadavanje III. programa: dimenzioniranje grednog nosača
P12 Uvjet krutosti nosača na savijanje. Određivanje progiba metodom analogne grede (Mohrova analogija). V12 Savijanje poprečnim silama; dimenzioniranje konzolnih nosača,
P13 Analiza naprezanja. Tenzor naprezanja. Smjerovi i veličine glavnih naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Veze između unutarnjih sila i komponenata tenzora naprezanja.
Analiza deformacija. Tenzor deformacija. Veze između komponenata tenzora naprezanja i komponenata tenzora deformacija za aksijalno, ravninsko i prostorno stanje. V13 Određivanje progiba nosača metodom analogne grede
P14 Eksperimentalne metode u analizi stanja naprezanja i deformacija: fotoelasticimetrija i tenzometrija. V14 Drugi kolokvij: sadržaj P6 do P13 i V7; V9 do V13
P15 Složena opterećenja. Biomehanika. Teorije čvrstoće. V15 Prostorno, ravninsko i linijsko stanje naprezanja, Ekvivalentna naprezanja.

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Samostalna izrada i redovita predaja programa.
Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno.
Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita i pristupaju samo usmenom.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita, pristupaju samo usmenom ispitu tijekom ljetnog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete.
Ako student padne na usmenom dijelu ispita dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Bilješke s predavanja na web stranicama RGN fakulteta http://rgn.hr/~lfrgic/nids_lfrgic/Otpornost_materijala_R_home.htmObavezna
Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.Obavezna
Beer, F.P., Russell Johnston, E.: Mechanics of materials, McGrawHill, 1992.Obavezna
Hearn, E. J.: Mechanics of materials Vol. 1, Vol. 2, PergamonPressLtd., 1977.Preporučena
Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Rudarstvo