Strukturna geomorfologija

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelj: dr. sc. prof. Bruno Tomljenović

Nositelj: dr. sc. doc. Bojan Matoš

Izvođač: dr. sc. doc. Bojan Matoš

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Student stječe osnovno teorijsko znanje i praktične, analitičke vještine koje se koriste u modernoj strukturnoj geomorfologiji. Težište je na stjecanju znanja o geomorfološkim pokazateljima recentne tektonske aktivnosti i njihovu korištenju za procjenu brzine tektonskih pomaka.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći: 1. Prepoznati i opisati temeljne geomorfološke značajke istraživanog područja.
2. Prepoznati i opisati terestričke i marinske geomorfološke markere nužne za proračun brzine tektonskih pomaka.
3. Koristiti žarišne mehanizme potresa radi odredbe vektora aktualnog naprezanja u Zemljinoj kori i prepoznavanja potencijalnih seizmogenih rasjeda
4. Savladati će osnovne GIS vještine te ih samostalno koristiti u kvantitativnoj morfometrijskoj analizi reljefa.
5. Prepoznati će i naučiti korelaciju između proračunatih morfometrijskih parametara sliva i riječnih profila i reljefnih oblika koji se povezuju s potencijalno recentnom tektonskom aktivnošću
6. Savladati će koncept kritičkog razmišljanja te evaluaciju različitih setova podataka s ciljem definiranja točnih zaključaka o potencijalno recentnoj tektonskoj aktivnosti nekog područja.
PREGLED SADRŽAJA PREDMETA:

 

Literatura:

Nastava

2. semestar - izborni predmet studija Geologija okoliša

NAVIGACIJA

Satnica

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2019/2020 - Zimski semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Ljetni semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Zimski semestar: