Upravljanje okolišem

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelj: dr. sc. doc. Ivan Sobota

Nositelj: dr. sc. povjera predavanj Anamarija Grbeš

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i principima upravljanja zaštitom okoliša, cjelovitim (integriranim) sustavom upravljanja okolišem i pojedinim instrumentima upravljanja okolišem koje uključuje taj sustav.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Objasniti osnovne pojmove vezane za upravljanje zaštitom okoliša (okoliš, etika okoliša, aspekti okoliša, upravljanje okolišem, politika zaštite okoliša, održivi razvoj, rizik, opasnost, nesreća, okolišna dozvola, čistija proizvodnja, BAT, LCA, ISO 14000, EMAS i dr.).
2. Definirati ciljeve i općeprihvaćena načela zaštite okoliša te općenite mjere i aktivnosti kojima se oni ostvaruju.
3. Skicirati i objasniti Deming-ov ciklus (ciklus stalnog poboljšavanja sustava upravljanja okolišem organizacije).
4. Klasificirati i objasniti pojedine instrumente upravljanja okolišem.
5. Analizirati instrumente upravljanja okolišem s obzirom na mogućnost primjene, ciljeve, prednosti, te načine implementacije i provjere.
6. Usporediti osnovne sustave upravljanja okolišem koji se primjenjuju u organizacijama iz sektora industrije, energetike i gospodarenja otpadom.
7. Utvrditi relevantne zakonske propise i direktive RH i EU kojima se regulira zaštita okoliša.
8. Analizirati i primjeniti ključne odredbe relevantne regulative iz područja zaštite okoliša.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 - Uvod. Ekologija, okoliš, zaštita okoliša, upravljanje okolišem i politika zaštite okoliša.
P2 - Glavni ciljevi politike zaštite okoliša organizacije. Ciklus neprekidnog poboljšavanja: PDCA ciklus.
P3 - Važni povijesni međunarodni skupovi i sporazumi vezani za zaštitu okoliša. Održivi razvoj.
P4 - Etika okoliša. Antropocentrizam i ekocentrizam. Zakonski propisi RH vezani za zaštitu okoliša (primjeri). Općeprihvaćena načela pravnih propisa kojima se regulira zaštita okoliša.
P5 - Cjeloviti sustav upravljanja zaštitom okoliša i instrumenti upravljanja okolišem. Osnovna podjela: administrativni, administrativno-dobrovoljni i dobrovoljni.
P6 - Strategije, planovi i programi (na nivou države).
P7 - Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO). Faze i način provedbe PUO. Studija o utjecaju zahvata na okoliš. Cost-benefit metoda (analiza troškova i koristi).
P8 - Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO). Faze SPUO. Strateška studija. Usporedba PUO i SPUO. Uključivanje javnosti u postupak procjene utjecaja na okoliš
P9 - Emisijski i imisijski propisi (primjeri, zakonska regulativa RH). Registar onečišćavanja okoliša (Katastar emisija u okoliš).
P10 - Operativni planovi i planovi intervencija (APELL proces). Procjena rizika i opasnosti u okolišu.
P11 - SEVESO II (III) direktiva (Directive 96/82/EC). SEVESO II dozvole i Izvješće o sigurnosti.
P12 - Direktiva o industrijskim emisijama (The Industrial Emissions Directive - IED) ili Directive 2010/75/EU (ex. IPPC directive - Direktiva o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja). Najbolje raspoložive tehnologije (BAT koncept). Okolišna dozvola (Rješenje o ispunjavanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša)..
P13 - Ekonomski instrumenti zaštite okoliša. Podjela i primjeri primjene ekonomskih instrumenata.
P14 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja. Ciklus kontinuiranog poboljšavanja ("plan-do-check-act" ili PDCA ciklus). Uvjeti za ulazi u registar EMAS organizacija (EMAS-logo).
P15 - Sustavi upravljanja okolišem (EMS). Čistija proizvodnja. Serija standarda ISO 14000. Procjena životnog ciklusa proizvoda (Life-cycle assesment - LCA). Znak Zaštite okoliša (ecolabel).

OBVEZE STUDENATA:
- prisustvovati na najmanje 80% nastave,
- završni usmeni ispit.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. IEMA: Environmental Management in Organizations. The IEMA Handbook. Ed. Brady, J., IEMA, London, 2005. 2. Stapleton, P. J.: Environmental Management Systems - An Implementation Guide For Small And Medium-Sized Organizations. NSF International, Michigan, 1996. 3. EPA: Integrated Environmental Management Systems - Implementation Guide. Design for the Environment Program, U.S. EPA, Washington, 2000. 4. Tinsley, S.: Environmental Management Plans Demystified. A guide to implementing ISO 14001. Spon Press, London and New York, 2001. 5. Kulkarni, V., Ramachandra, T.V.: Environmental Management. Comonwealth of Learning (Canada), Centre for Ecological Sciences (India), TERI Press, 2014. 6. ERM & OIKON: Tehničke smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš, EU CARDS program za RH, 2007. 7. Euroconsult Mott MacDonald, Eptisa Internacional, Dvokut Ecro: Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, 2007. 8. Wenk, M. S.: The European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Springer, Dordrecht, 2005. 9. Guinee, J. B. i suradnici: Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards. Kluwer Academic Publishers, New York, 2002. 10. UNEP: APELL for Mining Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level. UN Publication, 2001. 11. BRGM: Management of Mining and Ore-Processing, Quarrying and Ore-Processing Waste in the EU. 2001.Preporučena
 

Nastava

4. semestar - izborni predmet studija Geologija okoliša

NAVIGACIJA

Satnica

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2019/2020 - Zimski semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Ljetni semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Zimski semestar: