Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka geološkog inženjerstva (kratica: mag.ing.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geološkog inženjerstva, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

 • Znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, s naglaskom na geološko inženjerstvo
 • Znanja o hidrogeološkim značajkama stijena, zakonitostima toka podzemne vode i transporta čestica u vodonosnoj sredini
 • Osposobljenost za terenski, laboratorijski i kabinetski rad, koja se očituje u vještinama mjerenja hidrogeoloških pojava te određivanju i interpretaciji parametara vodonosnih slojeva i vodozahvatnih objekata primjenom različitih metoda
 • Vještine pripreme i izrade hidrogeoloških karata različitih mjerila i namjena, te znanja o projektima i projektiranju te planiranju i vođenju hidrogeoloških istraživanja
 • Znanja o modeliranju hidrogeoloških i hidrogeokemijskih procesa, o defi niranju konceptualnih i matematičkih modela toka podzemne vode i transporta zagađivala, kao i vještine provođenja simulacija te interpretacije rezultata primjenom modernih računalnih programa
 • Znanja o ugroženosti podzemnih voda od raznih izvora onečišćenja te o postupcima i metodama pročišćavanja i sanacije onečišćenja podzemnih voda
 • Izrada programa i planova zaštite podzemnih voda kao i projekata istraživačkih i sanacijskih radova vezanih uz zaštitu voda;
 • Znanja o vodozahvatnim objektima i mogućnostima korištenja voda za vodoopskrbu i u hidroenergetske svrhe
 • Znanja o inženjerskogeološkim značajkama stijena
 • Izrada projekata i programa inženjerskogeoloških istraživanja, koja se provode za potrebe projektiranja, izvođenja, održavanja i sanacije geotehničkih i rudarskih objekata te sanacije terena i objekata oštećenih uslijed prirodnih i antropogenih hazarda
 • Planiranje, izvođenje i nadziranje kod svih tipova inženjerskogeoloških istraživanja
 • Zoniranje terena i izrada inženjerskogeoških karata za potrebe prostornog planiranja, zaštite okoliša i smanjenja rizika od prirodnih hazarda
 • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga i studija utjecaja na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer HGIG za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer HGIG za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer HGIG za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Dinamika podzemnih voda 1 
Ne
6.0751
Hidrologija 1 
Ne
5.0601
Mehanika stijena 
Ne
5.0601
Mehanika tla 
Ne
5.0601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Kemizam i obradba vode 
Ne
5.0601
Geotehnički objekti 
Ne
5.0601
Numerička matematika 
Ne
4.0451
Seizmotektonika 
Ne
4.0451
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina 
Ne
3.0301

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Hidrogeologija 2 
Ne
6.0902
Inženjerska geologija 2 
Ne
6.0902
Okolišna i inženjerska geofizika 
Ne
5.0602

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Strukturna geomorfologija 
Ne
3.0302
Zaštita podzemnih voda 
Ne
5.0602
Inženjerskogeološko kartiranje 
Ne
5.0602
Geologija kvartara 
Ne
3.0302
Regionalna geologija 
Ne
5.0452
Taložni sustavi vodonosnika 
Ne
5.0602
Geološko kartiranje 2 
Ne
5.0452

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Hidrogeologija krša 
Ne
6.0753

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala 
Ne
6.0753
Geohazardi 
Ne
6.0753
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama 
Ne
5.0603
Geostatistika 
Ne
5.0603
Mineralogija glina 
Ne
5.0603
Izvedba bušotina i zdenaca 
Ne
5.0753
Hidrologija 2 
Ne
4.0453
GIS u geološkom inženjerstvu 
Ne
4.0453
Geotehnička ispitivanja i opažanja 
Ne
5.0603
Daljinska istraživanja 
Ne
5.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Projektiranje hidrogeoloških istraživanja 
Ne
5.0604
Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja 
Ne
5.0604