Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka geološkog inženjerstva (kratica: mag.ing.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geološkog inženjerstva, smjer Geologija okoliša

 • Poznavanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanostis naglaskom na geološko inženjerstvo
 • Primjenjivanje teorijskih znanja i praktičnih sposobnosti u terenskom, laboratorijskom i kabinetskom radu
 • Razumijevanje i primjenjivanje etičkih načela, zakonske regulative i normi struke
 • Vladanje suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • Razumijevanje prirodnih hazarda (potresna aktivnost, vulkanska aktivnost, klizišta, poplave, obalni procesi), njihovo predviđanje i identificiranje, utvrđivanje rizika te definiranje mogućih mjera prevencije i prilagodbe
 • Razumijevanje nepovoljnih utjecaja na okoliš različitih ljudskih aktivnosti (rast populacije, uporaba zemljišta, iskorištavanje prirodnih resursa)
 • Razumijevanje klimatskih promjena i njihovih učinaka na okoliš
 • Analiziranje i planiranje praćenja stanja sastavnica okoliša (tla, vode i zraka)
 • Analiziranje i interpretacija geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka vezanih za okoliš
 • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga, studija utjecaja na okoliš, elaborata iz područja zaštite okoliša i strategija vezanih uz okoliš
 • Sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja
 • Izrada studija o geološkim hazardima i tehnološkim hazardima koji utječu na tlo, vodu i zrak;
 • Sudjelovanje u upravljanju resursima (vodama, tlima, mineralnim sirovinama, različitim obnovljivim izvorima energije)
 • Razumijevanje geoloških aspekata upravljanja otpadom
 • Razumijevanje uloge recikliranja za ekonomiju i okoliš
 • Poznavanje metoda remedijacije tla
 • Zaštita okoliša u tvrtkama i ustanovama koje se bave djelatnostima koje utječu na okoliš te transportom, skladištenjem i odlaganjem otpada.

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Dinamika podzemnih voda 1 
Ne
6.0751
Geokemija okoliša 
Ne
5.0601
Mineralogija okoliša 
Ne
5.0601
Primijenjena analitika okoliša 
Ne
5.0601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove tloznanstva 
Ne
4.0451
Numerička matematika 
Ne
4.0451
Gospodarenje otpadom 
Ne
4.0451
Hidrologija 1 
Ne
5.0601
Geologija nafte 
Ne
5.0751
Problematika svjetlosnog onečišćenja 
Ne
4.0451
Geotehničko inženjerstvo okoliša 
Ne
5.0601
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina 
Ne
3.0301

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Monitoring okoliša 
Ne
6.0602
Okolišna i inženjerska geofizika 
Ne
5.0602
Zaštita podzemnih voda 
Ne
5.0602

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Strukturna geomorfologija 
Ne
3.0302
Inženjerska geologija 2 
Ne
6.0902
Hidrogeologija 2 
Ne
6.0902
Taložni sustavi vodonosnika 
Ne
5.0602
Geološko kartiranje 2 
Ne
5.0452
Metode istraživanja sedimenata 
Ne
3.0452
Geologija kvartara 
Ne
3.0302

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama 
Ne
5.0603
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša 
Ne
5.0753

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala 
Ne
6.0753
Geohazardi 
Ne
6.0753
Hidrogeologija krša 
Ne
6.0753
Mineralogija glina 
Ne
5.0603
Geoinformatika 
Ne
5.0603
Seizmotektonika 
Ne
4.0453
Površinsko odlaganje otpada 
Ne
4.0603
Geoarheologija 
Ne
4.0603
Daljinska istraživanja 
Ne
5.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004
Regionalna geologija 
Ne
3.0454

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Upravljanje okolišem 
Ne
2.0304
Poslovno upravljanje 
Ne
2.0304