SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18),

objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja na radno mjesto projektnog/e administratora/ice za rad na projektu "VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine" na određeno vrijeme. Radno mjesto s punim radnim vremenom je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. "

 

Opis radnog mjesta:

Projektni/a administrator/ica bit će zadužen/a za kompletno administriranje projekta, projektno izvješćivanje (financijsko i narativno), sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave opreme i usluga planiranih u projektu, planiranje događanja i sastanaka u projektu te komunikaciju s projektnim partnerima.

Uvjeti:

VSS (sveučilišni diplomski studij i/ili specijalistički diplomski stručni studij), važeći certifikat u području javne nabave, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima.

Dodatni uvjeti:

Prednost je iskustvo rada na provedbi projekta iz fondova EU u svojstvu voditelja ili asistenta na projektu te iskustvo sudjelovanja u postupcima javne nabave; prethodno iskustvo rada u timu; izražene organizacijske i komunikacijske vještine; visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu; proaktivan pristup rješavanju izazova.

Uz životopis na hrvatskom jeziku obavezno priložiti i motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima i motivaciju za rad na ovom projektu te važeći certifikat u području javne nabave.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i/ili testiranje, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj - VIRTULAB“.