SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, PIEROTTIJEVA 6, ZAGREB

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17 i 47/18),

objavljuje

NATJEČAJ

za izbor:

1. Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste - viši tehničar, u Zavodu za naftno inženjerstvo RGN fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od tri mjeseca.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: VŠS ili prvostupnik (bacalaureus) odgovarajuće struke, najmanje tri (3) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima i samostalan rad na osobnom računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, dokaz o državljanstvu, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednsoti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natjhečaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarenje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministartsva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranje u poznavanju računalnih programa (word, excel i programi za crtanje) i razgovor, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni putem e-maila, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb., sa naznakom "Za natječaj".