Rudarsko-geološko-naftni fakultet  poziva Vas na Seminar:

dr. sc. Ana Mladenović, izv. prof. Branislav Trivić
i red. prof. Vladica Cvetković
Kako je aktivna tektonika uvjetovala post-kolizijski magmatizam u Unutrašnjim Dinaridima-– tektonsko-magmatski procesi na području Kopaonika (južna Srbija)
Kopaonik

Kopaonik se nalazi na kontaktu Dinaridskog i Karpato-balkanskog orogena. U sklopu predavanja predstavljamo rezultate strukturno-tektonskih istraživanja koja su obu-hvaćala analize paleonaprezanja duž postojećih lineamenata te njihove korelacije s kenozojskim magmatskim stijenama iz šireg područja Kopaonika. Na osnovu zajed-ničke interpretacije podataka o tektonici i magmatizmu, izdvojene su dvije magmat-ske faze uvjetovane aktivnom tektonikom. Iako je generalno prihvaćeno da je nasta-nak magmatskog tijela obično kontroliran internim faktorima i može biti neovisan o aktivnim tektonskim procesima, mišljenja smo da dobiveni rezultati našeg istraži-vanja uz integraciju tektonskih i petrogenetskih podataka ukazuju na relevantnu prostorno-vremensku poveznicu između aktivnih tektonskih procesa i magmatizma.


U ponedjeljak, 7.3.2016. u 16 sati, vijećnica RGNF-a

20160302