QI naslovnica

Poseban broj časopisa Quaternary International, rangiranom u prvom kvartilu (Q1) prema SCImago Journal Rank indicator, pod naslovom Quaternary of Croatia objavljen je 20.11.2018. Ovaj poseban broj sadrži 22 članka koji se bave multidisciplinarnim istraživanjima u  kvartaru Hrvatske. Na svim radovima kao istraživači sudjelovali su znanstvenici iz Hrvatske, a na 18 od 22 radova prvi autori su iz Hrvatske. Na osam radova sudjelovali su znanstvenici s RGN fakulteta. Gosti urednici ovog posebnog broja su prof. dr. sc. Goran Durn s RGN fakulteta i Prof. dr.sc. Manfred Frechen iz Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hannover, Njemačka. Veliki broj kvalitetnih znanstvenih radova u ovom posebnom broju ukazuje na visoku znanstvenu razinu istraživanje kvartara u Hrvatskoj.  

QI slika

Publikacija

Poseban broj časopisa Quaternary International

   

Odgovorna osoba na RGNF-u

Akademik Goran Durn, gost urednik